Miljö

Allmänna miljöriktlinjer

MJM bedriver ett aktivt arbete för att minska verksamhetens negativa inverkan på den yttre miljön.

 • Vi arbetar med ett miljöledningssystem framtaget av Målaremästarna.
 • Vi har utrustning för att kunna tvätta verktyg på företaget.
 • Allt överblivet material sorteras och hanteras så att så liten miljöpåverkan som möjligt skapas.
 • Farligt avfall sorteras och hämtas av Tekniska Verken efter avrop från oss.

 
Miljöpolicy för MJM

 • Vi skall sträva efter att minska miljöpåverkan genom att hushålla med resurser, vatten och energi.
 • Vi skall följa lagar som gäller för miljöskydd.
 • Vi skall välja färger och annat material som förskönar och ger objektet lång hållbarhet med liten påverkan på miljö och hälsa.
 • Vi skall uppfylla kraven i Målaremästarnas miljöcertifiering.
 • Vi skall löpande informera de anställda och kunder om företagets miljöarbete.
 • Vi skall begränsa uppkomsten av avfall och tillse att avfall som kan återvinnas sorteras.
 • Vi skall hela tiden sträva efter att förbättra oss.